Convenant Duurzame Biobrandstoffen kans voor afvalbranche

Namens de Rijksoverheid tekende staatssecretaris Stientje van Veldhoven vlak voor de zomer het Convenant Duurzame Biobrandstoffen. Met dit convenant spreken Rijksoverheid en sectorpartijen af om het gebruik en de productie van duurzame biobrandstoffen te vergroten in de Nederlandse transportmarkt. Een kans voor de afvalbranche, gezien de rol die afval speelt bij het maken van biobrandstof.

Het doel van het convenant is de ontwikkeling van duurzame (vloeibare en gasvormige) biobrandstoffen, met een grote broeikasgasreductie en weinig risico op Indirect Land Use Change (ILUC). ILUC is het effect dat optreedt wanneer bestaande landbouwgrond wordt gebruikt voor de productie van biobrandstoffen. In het convenant zijn onder andere afspraken gemaakt om de markt te informeren over de kansen die duurzame biobrandstoffen bieden. Ook is afgesproken om aansluiting te zoeken op andere beleidsdossiers en het gebruik van goede brandstoffen te stimuleren.

Kansen voor de afvalbranche

De afvalbranche is behoorlijk vooruitstrevend op het gebied van biobrandstoffen. De meeste partijen in deze branche kennen de voordelen van biobrandstof dan ook: een groot aantal afvalinzamelaars rijdt zelfs al op groengas en is onderweg naar zero emissie. Toch worden de kansen voor de productie en het gebruik van biobrandstoffen nog niet altijd optimaal benut.
In de afvalbranche kan de circulaire economie in zijn zuiverste vorm worden vormgegeven: denk aan het ophalen van reststromen (gft, restafval, bermgras) bij bewoners en openbare ruimten. Dit afval kan worden gebruikt voor de productie van groengas, wat weer geïnjecteerd kan worden in het aardgasnetwerk. Op deze manier wordt het groengas beschikbaar voor de verwarming van huizen en mobiliteit. Ook de afvalbranche kan gebruikmaken van haar eigen afval, door afvalwagens en andere voertuigen te laten rijden op de biobrandstof die zij zelf maken. Bij de productie van groengas ontstaan overigens ook andere producten die bruikbaar zijn, zoals water en warmte.

Afval als waardevol goed

Afval dat wordt ingezameld is eigenlijk geen afval meer, maar juist een grondstof voor nieuwe energie. Het zijn geschikte reststromen voor de productie van biobrandstoffen en in het bijzonder groengas. Door fossiele brandstoffen te vervangen met biobrandstoffen kunnen organisaties bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot. Bij gebruik van groengas verbetert de lokale luchtkwaliteit bovendien aanzienlijk, dankzij een daling in uitstoot van NOx.
Biobrandstoffen kunnen worden ingezet bij bestaande voertuigen en tankstations. Daarom draagt de vervanging van fossiele brandstoffen door duurzame biobrandstoffen direct bij aan CO2-reductie. Bij groengas ligt het net even anders, daarbij moeten wel degelijk nieuwe voertuigen en tankinfrastructuren worden ingezet. Gelukkig is groengas zeer kostenefficiënt en wordt het op steeds meer plekken omarmd, waardoor investering hierin steeds wenselijker wordt.

Niet alleen interessant voor wagenpark

Biobrandstoffen kunnen veel veranderen in transport op de weg, maar ook in de lucht- en scheepvaart. In de luchtvaart is bio-kerosine nodig om de CO2-emissiereductie-doelstellingen, die de sector (IATA) in 2010 heeft afgesproken, in de komende twintig tot dertig jaar te kunnen realiseren. Ook heeft de International Maritime Organization (IMO) aangekondigd om tegen het jaar 2050 de CO2-uitstoot van internationale scheepvaart met de helft te verminderen. Kortom: fossiele brandstoffen zijn binnen no-time passé. Het is tijd voor duurzaamheid.

Contact

PitPoint B.V.
Gelderlandhaven 4
3433 PG Nieuwegein

Postbus 1388
3430 BJ Nieuwegein

Tel: +31 30-410 08 00
info@pitpoint.nl

Helpdesk PitPoint
0900-2273427 (€0,01 per minuut)
of +31 (0)30 410 08 88
helpdesk@pitpoint.nl